Yabancı Ülke Makamlarınca Verilen Boşanma Kararlarının Tescili

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin esaslara, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik’te ve Yabancı Ülke Adlî ve İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Tesciline Yönelik Açıklama’da yer verilmektedir.

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların nüfus kütüklerine tescili için yurt dışında kararın verildiği ülkedeki Dış Temsilciliklere, yurt içinde ise bazı il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine başvuru yapılabilecektir.

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurular; tarafların bizzat veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılır. Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir. Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez. Aynı anda birlikte müracaat edilmemesi halinde, taraflar farklı bir başvuru makamına başvuru yapamaz.

Taraflardan birinin ölmüş olması, yabancı olması veya Mavi Kartlı olması halinde, Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurusu kabul edilir.

Tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşmiş boşanmalar hariç, evliliği sona ermiş kişilerin tescil talebinden önce ölmüş olmaları durumunda, yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tescili hukuki yararı bulunanlar tarafından da talep edilebilir. Bu durumda, ölü olan tarafın kanuni yararı bulunan mirasçılarından biri ile sağ olan diğer tarafın veya her iki tarafın da ölü olması halinde kanuni yararı bulunan mirasçılarından birer kişinin taraf olarak başvuru esnasında yetkili merci huzurunda birlikte hazır olması zorunlu olmayıp, taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki süre doksan günü geçemez. Ayrıca, ayrı ayrı müracaatlar farklı başvuru yerlerine yapılamaz.

Ayrı ayrı müracaat eden ancak doksan günlük süre geçmiş olduğundan başvurusu reddedilen tarafların birlikte müracaat etmeleri halinde müracaatları kabul edilir.

Taraflardan birinin veya vekillerinin yabancı uyruklu olması ve Türkçe bilmediği takdirde, Türk devletince tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanılabilir. Tercüman taraflarca başvuru anında hazır bulundurulur.

Çok uyruklu vatandaşlarımızın uyruğu bulunduğu diğer ülke kimliği ile alınmış olan yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarda, tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunması ve aynı kişi olduğunun tespit edilmesi halinde işlemler sonuçlandırılır. Tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunmaması, aynı kişi olduğunun tespit edilememesi ve çok uyrukluğun aile kütüklerine tescil edilememesi halinde ise başvuru reddedilir.

Gerekli belgeler:

1) Başvuru formu (Başvuru sırasında Dış Temsilcilikten temin edilebilmektedir).

2) Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış adli veya idari makam kararının aslı ile noter veya Dış Temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi.

3) Adlî veya idarî makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya Dış Temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi.

4) Kimlik kartı veya pasaportun aslı ve fotokopisi.

5) Taraflardan birinin ölmüş olması , Mavi Kart hamili veya yabancı olması halinde, ölmüş olan tarafın, Mavi Kart hamili veya yabancı olan tarafın kimlik veya pasaportunun ibrazı zorunlu olmayıp, tek taraflı başvuru yeterlidir.

6) Taraflardan birinin yabancı olduğu tek taraflı başvurularda, yabancı eş bilgilerinin (anne adı, baba adı ve doğum yeri gibi) Türk vatandaşı tarafın evlenme olayındaki eş bilgileri kısmından yararlanarak tamamlanması, yabancı uyruklu taraftan doğum belgesi talep edilmemesi gerekir.

7) Başvuru formunda yabancı uyruklu, Mavi Kart hamili veya ölmüş olan tarafın imzasının aranması zorunluluğu bulunmamaktadır.

8) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği ve fotokopisi.

9) Başvurudan önce yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararla ilgili Türk mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa aslı veya fotokopisi.

 

Not: Aynı zamanda başka ülke vatandaşı olduğu halde, çok vatandaşlık tescili yapılmamış olan kişilerin diğer ülke vatandaşlığı ile yapmış oldukları boşanmalar çok vatandaşlık tescili yapıldıktan sonra tescil edilebilmektedir.

Not: Çiftin doğum tescili işlemleri yapılmamış çocuklarının bulunması halinde, öncelikle anılan işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Belçika mahkemelerinden alınan boşanma, evliliğin butlanı, iptali ve mevcut olmadığına yönelik kararların aile kütüğüne tescili için Başkonsolosluğumuza başvuru yapılabilecektir.

 • Tescil yalnızca Belçika mahkemelerinden alınan ve usulen kesinleşen- kesinleşme şerhi olan boşanma, evliliğin butlanı, iptali kararları bakımından yapılabilecektir.

 • Boşanma kararında velayet, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki, mal rejimi, tazminat gibi hükümler varsa bu hükümlerin tenfizi için Türkiye’de dava açılması zorunludur.

 

Gerekli Belgeler

 

 1. Başvuru formu (İşlem esnasında tarafımızca düzenlenecektir). Taraflarca veya vekillerince başvuru anında Başkonsolosluğumuzda imzalanacaktır. Taraflar ayrı ayrı başvuruda bulunsa bile aynı form kullanılacaktır.

 2. Tescili talep edilen Belçika mahkemesi kararının Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış aslı (Expédition du jugement - Vonnis echtscheiding) ve Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercümanlardan birine yaptırılan Türkçe tercümesi. 2 nüsha fotokopileri.

 3. Kararın kesinleştiğine dair Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış belgenin aslı (Attestation de non-appel / Attest niet verhaal) ve Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercümanlardan birine yaptırılan Türkçe tercümesi. 2 nüsha fotokopileri.

 4. Kararın belediye kayıtlarına tescil edildiğine dair Apostil şerhli belge (Preuve de la transcription du jugement de divorce dans les registres de l'Etat civil de la Commune /Acte de divorce - Akte van Echtscheiding / akte van Huwelijk) ve Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercümanlardan birine yaptırılan Türkçe tercümesi. 2 nüsha fotokopileri.

 5. Türk kimlik kartı veya geçerli Türk pasaportu. Taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümeleri.

 6. Yabancı eşin doğum kayıt örneği (ilgilinin anne ve baba adlarını içeren) Copie intégrale ou copie internationale de l’acte de naissance - Nationaliteitsbewijs.

 7. Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı.

 8. Başvuru tarihinden önce kararla ilgili Türk mahkemelerince verilmiş ve kesinleşen mahkeme kararı varsa bu kararın aslı veya fotokopisi.

 9. Tenfiz hükümlerine ilişkin bilgilendirme formu başvuru sırasında tarafımızdan verilecektir.

 

Önemli Notlar

 1. Başvuru, bizzat taraflarca veya vekilleri aracılığıyla yapılmalıdır.

 2. Taraflar aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda başvurabilir. Ayrı zamanlarda başvuru yapılması halinde iki başvuru tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez ve her iki başvuru da aynı temsilciliğe yapılmak zorundadır.

 3. Taraflardan biri veya vekili yabancı uyrukluysa ve Türkçe bilmiyorsa Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercümanlardan biri başvuru sırasında hazır bulunmalıdır.

 4. Taraflardan biri yabancıysa ve kendisine ulaşılamıyorsa, sadece Türk eş başvuru yapıp sonuçlandırabilir.

 5. Taraflardan biri Türk vatandaşlığının yanında Belçika vatandaşlığı da taşıyorsa, başvurudan önce çok vatandaşlığının nüfusa tescili zorunludur.

 6. Başvurunun kabul edilmesi için kararla ilgili Türkiye’de açılan ve devam eden bir dava bulunmaması gerekmektedir.

 

Daha fazla bilgi ve destek için bizimle irtibata geçiniz.

Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız +32 488 501 366


WhatsApp Destek Hattı